Seçilen Hizmetler için tıklayınız

0
Tüm hizmetler OtoMentor güvencesiyle gerçekleştirilmektedir.

OtoMentor Müşteri Aydınlatma Metni

OtoMentor Müşteri Aydınlatma Metni

1. VERİ SORUMLUSU Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Mustafa Erer Şahıs Şirketi ("OtoMentor" veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, İsim, Soyisim, Mail, Telefon Adres. T.c Kimlik Bilgileri, “Hash”leştirilmiş Kart Bilgileri, Araç Ruhsat Bilgileri, Konum Bilgileri, Araç Şase Bilgisi, Araç Plaka Bilgisi, Araca İlişkin Teknik ve Fiziksel Bilgiler, İletişim, Lokasyon, Pazarlama, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği Bilgileri ve hizmete ilişkin diğer sair bilgiler OtoMentor tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir: • OtoMentor İç Operasyonlarının Yürütülmesi, • Müşteriye Dokunan Süreç ve Operasyonların Hizmetin Gereği Gibi Yerine Getirilmesi İçin Yürütülmesi, • Pazarlama Operasyonlarının Yürütülmesi, • Hukuksal, Muhasebesel, Teknik ve İdari Sonucu olan Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi. • Kurumsal İletişim Operasyonlarının Yürütülmesi • OtoMentor Tarafından Verilen Hizmetin Devamlılığı Ve İşlem Güvenliğinin Sağlanması 3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, OtoMentor tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda yurt içinde yerleşik ve yurtdışında bulunan hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir: • OtoMentor İç Operasyonlarının Yürütülmesi, • Müşteriye Dokunan Süreç ve Operasyonların Hizmetin Gereği Gibi Yerine Getirilmesi İçin Yürütülmesi, • Pazarlama Operasyonlarının Yürütülmesi, • Hukuksal, Muhasebesel, Teknik ve İdari Sonucu olan Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi. • Kurumsal İletişim Operasyonlarının Yürütülmesi • OtoMentor Tarafından Verilen Hizmetin Devamlılığı Ve İşlem Güvenliğinin Sağlanması 4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, çerezler ve pikseller gibi takip teknolojileri ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri ve etkin idari tedbirler uygulanmaktadır. Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır. Açık rıza kişisel veri işleme şartına dayalı olarak işlenen kişisel verileriniz ise, açık rızanızı geri çekmeniz halinde ilk imha periyodunda imha edilecektir. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplerden; sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve meşru menfaate ulaşılması için zorunlu olması kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme, • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. OtoMentor tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11.maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak Mustafa Erer Şahıs Şirketi’nin aşağıda belirtilen adresine yazılı başvuru yaparak veya sistemimizde kayıtlı bulanan e-posta adresinizden e-posta göndermek suretiyle iletebilirsiniz (İlgili talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.)Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. Adres: Atatürk Mahallesi, Ataşehir Bulvarı Metropol Istanbul C-1 Blok No:297 Ataşehir/İstanbul E-Posta: [email protected]